BB Dental

Obrada Površine

Postizanje čistoće na radnim površinama opreme i implanta je prilično kompleksan zadatak. Čak i kada su sredstva za čišćenje vrlo visoke čistoće, ona mogu ostaviti tragove na površini koja se obrađuje. Nečistoće ili molekuli samog sredstva za čišćenje mogu da se povežu sa površinom implanta, što je posebno lako u slučaju visoko rektivnih materijala, kao što su metali. Savršeno sredstvo za čišćenje ne bi trebalo da reaguje hemijski sa materijalom koji čisti, a istovremeno da bude veoma efikasno u uklanjanju kontaminacije. Ispunjenje ovih uslova, za idealno sredstvo za čišćenje, je moguće korišćenjem plazme. U tom smislu, B&B Dental s.r.l. spada među nekoliko kompanija u Italiji koje koriste ove tehnološki visokokvalitetne procdure za dekontaminaciju.

PESKIRANJE I HEMIJSKA OBRADA POVRŠINE

Međunarodni tim iskusnih istraživača B&B Dental s.r.l., koji imaju bogato iskustvo u oblasti obrade površine dentalnih implanta, je razvio poseban sopstveni koncept Speed-Bone treatment (brzi tretman kosti) , koji garantuje kontrolisani profil površine sa snažnom osteoinduktivnom osobinom, uz jaču vezu sa kosti i kraće vreme zarastanja. Površine implanta se peskiraju pomoću alumina oxide, upotrebom specijalnih aparata. Površina se dalje tretira dvostrukim nagrizanjem pomoću mineralnih kiselina. Ovim postupkom se postiže značajno povećanje mikro hrapavosti površine implanta. Ova mikro hrapavost površine podstiče ćelije osteoblasta da se vežu, čime se postiže čvršće povezivanje sa koštanim tkivom, uz redukciju vremena osteointegracije. Svi postupci se vrše pomoću mašina koje garantuju homogenost površine i očuvanje istih karakteristika po čitavoj površini implanta.

TRETMAN ARGON PLAZMOM

Savršeno sredstvo za čišćenje, argon plazma čisti površinu implanta bombardujući je ubrzanim jonima. Argon gas se koristi unutar komore aparata, kako bi se stvorila plazma koja se sastoji od teških jona argona koji reaguju sa površinom implanta uklanjajući sve nečistoće. Zbog toga implanti tokom obrade ne dolaze u kontakt sa hemijskim sredstvima za čišćenje, a organske nečistoće se uklanjaju usled udara čestica plazme. Aparat za plazmiranje površine implanta se nalazi u čistoj sobi klase 10000, kako bi se garantovalo odsustvo kontaminacije koja potiče iz okruženja. Na kraju, zbog finalne provere efikasnosti čitavog postupka, površina implanta prolazi niz specijlanih sofostociranih testova. Posebno, svaka serija implanta prolazi rendgensku fotoelektronsku spektroskopiju (XPS or ESCA), široko prihvaćenu tehniku analize hrapavosti površine. Proverava se i hemijski sastav od 95% titanijuma. Ove analize daju kvalitativne i kvantitativne informacije o hemijskom sastavu prvih nekoliko nanometara materijala, slojeva implanta koji dolaze u direktan kontakt sa koštanim tkivom.

 

EVALUACIJA TOPOGRAFIJE POVRŠINE DURAVIT IMPLANTA TRETIRANIH SPEED-BONE METODOM
CILJ RADA JE BIO DA SE IZVRŠI EVALUACIJA POSTUPKA OBRADE POVRŠINE KORIĆENJEM PESKIRANJA I DVOSTRUKOG NAGRIZANJA DURAVIT IMPLANTA

 

METODE IMATERIJALI

Evaluacija topografije implanta je vršena pomoću elektronskog mikroskopa (SEM). Hrapavost površine je kvantitativno procenjivana pomoću posebnog softvera koji konvertuje konvencionalne SEM snimke u trodimenzionalne podatke (Mex 4.2, Alicona Imaging). Konkretno, u ovom slučaju, prikazani su snimci uvećanja (prikaz na svakom snimku) obrađenih površina implanta. 

REZULTATI

Glavni rezultat SEM posmatranja se nalaze uz mikrografe ispod: 

 

   
  Slika 1   Slika 2

Pre svega, (Slika 1) prikazuje snimke malog uvećanja uzorka (200 x). Možemo uočiti vrlo preciznu mašinsku obradu, kao i homogenu strukturu površine, bez čestica ili ostataka peskiranja. (Slika 2) Pri jačem uvećanju, uočavamo topografiju karakterističnu za ovaj način obrade površine, vidimo veće kratere kao posledicu peskiranja ukutar kojih se uočavaju mnoge male neravnine.

 

   
  Slika 3   Slika 4

 

(Slika 3 i 4) Uvećanje 2500x i 5000x, pokazuju karakterističnu strukturu mikro hrapave površine tretirane  dvostrukim dejstvom kiseline. Kao što je poznato i navedeno u stručnoj literaturi vezano za ovu temu, takva mikro hrapavost omogućava površini da se ponaša kao “sunđer”, u snažnoj interakciji sa ugruškom i  stimuliše koštanu regeneraciju. Ovi snimci bolje pokazuju odsustvo nečistoća ili stranih tela, kao što je prikazano u odeljku sa analizom površine.